"මා නොවන මම "On stage | Ma Nowana Mama On Stage

Category
Events
Date
2017-10-28 19:00 - 23:00

On Saturday, October 28 , 2017 at 6:30 PM - 10 PM

Find tikets on: http://mytickets.lk/event/ma-nowana-mama/214

TV දෙරණ ඉදිරිපත් කරන, ප්‍රසාංගික ටෙලිවිෂණයේ 12වන වසර සේමරුම, මනුසත් දෙරණට සවිබල පිණිස ඉදිරිපත් කරන ,
රස දෙන හදක රකාමීත්වය - මා නොවන මම On Stage
සංගීතය - නාද
කථනය - කැලුම් ශ්‍රීමාල්

ටිකට් - 5000/= , 3000/= , 2000/= , 1500/=
ටිකට් පත් අන්තර්ජාලයෙන් වෙන්කරවා ගැනීමට සහ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට පිවිසෙන්න
www.mytickets.lk අපගේ වෙබ් අඩවියට.
දුරකතනයෙන් වෙන්කරවා ගැනීමට සහ වැඩි විස්තර සඳහා 0727 300 400 හෝ 0727 600 700 අමතන්න. ( සතියේ දිනවල උදෑසන 10.00 සිට සවස 5.00 දක්වා)

EVENT BANNER Manowana

 
 

All Dates

  • 2017-10-28 19:00 - 23:00
 

Powered by iCagenda

Related Links

       aappac Logo     CAEGlogo en

About Us

The Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa Theatre,Colombo 7 (Lotus Pond) – Largest performing Art Theatre in Sri Lanka

Stay Connected on:

fb logo  twitter

Contacts

For general information about the event/expo/conference, including registration, please contact us at:
 info@ lotuspond.lk   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+94 11 2 669 019, +94 11 2 669 021, +94 11 2 669 023, +94 11 2 669 024, +94 11 2 669 433,
Booking Hot line - +94112690932
Booking Officer   - +94773571921
 110,Ananda Coomaraswamy Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka.